Zgodnie z prawem Polskim wszystkie urz膮dzenia pomiarowe wykorzystywane w rozliczeniach handlowych podlegaj膮 obowi膮zkowi okresowej kontroli metrologicznej oraz legalizacji wykonywanej przez Obwodowy Urz膮d Miar. Wa偶no艣膰 legalizacji wagi wynosi 25 miesi臋cy licz膮c miesi膮c legalizacji jako pierwszy.

!!!PROMOCJA Legalizacja wag sklepowych -10%!!!

Przewa偶aj膮ca ilo艣膰 wag sprzedawanych w internecie na r贸偶nych portalach aukcyjnych nie posiada tzw. “Zatwierdzenia Typu”, nie jest dopuszczona legalizacji i zgodnie z prawem nie mo偶e by膰 wykorzystywana do rozlicze艅 handlowych. Prosimy uwa偶a膰 na nieuczciwych sprzedawc贸w oferuj膮cych “tanie wagi sklepowe”. W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz wag sklepowych, przemys艂owych i magazynowych posiadaj膮cych wszelkie niezb臋dne dokumenty wymagane polskim prawem.

Dokument dot.聽Legalizacji wag mechanicznych, legalizacji wag聽elektronicznych oraz legalizacja odwa偶nik贸w przygotowany przez OUM we Wroc艂awiu.

UWAGA

Stosowanie niezalegalizowanych odwa偶nik贸w i wag lub przechowywanie ich w stanie gotowo艣ci do u偶ycia jest wykroczeniem zagro偶onym kar膮 grzywny – art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441 z p贸藕n. zm.). 聽Dow贸d legalizacji 聽traci wa偶no艣膰 wcze艣niej w przypadku:
uszkodzenia wagi, uszkodzenia umieszczonych na wadze聽cech, stwierdzenia, 偶e b艂臋dy wagi przekraczaj膮 granice b艂臋d贸w
dopuszczalnych.

Prawo o miarach

Kto wbrew przepisom ustawy:
 1. wyra偶a warto艣ci wielko艣ci fizycznych w jednostkach miar innych ni偶 legalne w gospodarce, ochronie zdrowia i dziedzinie bezpiecze艅stwa publicznego oraz przy czynno艣ciach o charakterze administracyjnym,
 2. wprowadza do obrotu lub u偶ytkowania, stosuje b膮d藕 przechowuje w stanie gotowo艣ci do u偶ycia przyrz膮dy pomiarowe, podlegaj膮ce prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowod贸w tej kontroli lub niespe艂niaj膮ce wymaga艅 metrologicznych,
 3. u偶ytkuje przyrz膮dy pomiarowe w: ochronie zdrowia, 偶ycia i 艣rodowiska, w ochronie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu op艂at, podatk贸w i nieopodatkowanych nale偶no艣ci bud偶etowych oraz ustalaniu opust贸w, kar umownych, wynagrodze艅 i odszkodowa艅, a tak偶e przy pobieraniu i ustalaniu podobnych nale偶no艣ci i 艣wiadcze艅, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie niezgodnie z warunkami w艂a艣ciwego ich stosowania,
 4. dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrz膮d贸w pomiarowych bez wymaganego upowa偶nienia,
 5. naprawia lub instaluje oraz sprawdza okre艣lone rodzaje przyrz膮d贸w pomiarowych bez wymaganego zezwolenia,
 6. 艣wiadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zada艅 w zakresie sprawowania nadzoru,
podlega karze grzywny.
Post臋powanie w wy偶ej wymienionych sprawach prowadzi si臋 na podstawie聽przepis贸w Kodeksu post臋powania w sprawach o wykroczenia.

INFORMACJA DLA U呕YTKOWNIK脫W PRZYRZ膭D脫W POMIAROWYCH聽

Legalizacja przyrz膮du pomiarowego jest sprawdzeniem, stwierdzeniem 聽i po艣wiadczeniem dowodem legalizacji, 偶e przyrz膮d pomiarowy spe艂nia wymagania okre艣lone we w艂a艣ciwych przepisach. 聽Legalizacji podlegaj膮 wagi nieautomatyczne mechaniczne 聽i elektroniczne, stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki:
 • w obrocie handlowym,
 • przy obliczaniu op艂at targowych, ce艂, podatk贸w, premii, opust贸w, kar, wynagrodze艅, odszkodowa艅,
 • w praktyce 聽medycznej do wa偶enia pacjent贸w, przy sporz膮dzaniu lekarstw na recept臋 w aptekach oraz w analizach聽wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych,
 • przy paczkowaniu towar贸w.
Do legalizacji ponownej nale偶y zg艂asza膰:
 • 聽Wagi mechaniczne i elektroniczne zalegalizowane na podstawie ustawy Prawo o miarach,
 • 聽Wagi mechaniczne i elektroniczne po dokonanej ocenie zgodno艣ci 聽na podstawie ustawy o ocenie zgodno艣ci,
 • 聽Wagi mechaniczne i elektroniczne po naprawie, lub z uszkodzonymi cechami legalizacyjnymi bez wzgl臋du na to, kiedy by艂y uprzednio legalizowane.

UWAGA

Do legalizacji ponownej wagi nale偶y zg艂asza膰 najp贸藕niej w ostatnim miesi膮cu wa偶no艣ci ich legalizacji w celu zachowania ci膮g艂o艣ci wa偶nej legalizacji. Tak samo do legalizacji ponownej nale偶y zg艂asza膰 wagi po naprawie lub po stwierdzeniu, 偶e maj膮 uszkodzone cechy legalizacyjne.
Do legalizacji ponownej 聽nie s膮 przyjmowane wagi, kt贸re nie zosta艂y poddane ocenie zgodno艣ci i nie posiadaj膮 dowodu
przeprowadzenia tej oceny. Dow贸d legalizacji wagi traci wa偶no艣膰 wcze艣niej w przypadku:
 • uszkodzenia wagi,
 • uszkodzenia umieszczonych na wadze cech,
 • stwierdzenia, 偶e b艂臋dy wagi przekraczaj膮 granice b艂臋d贸w dopuszczalnych.

WARUNKI W艁A艢CIWEGO STOSOWANIA WAG

W czasie stosowania wagi powinny by膰聽zalegalizowane, kompletne i sprawne technicznie, utrzymane w czysto艣ci 聽i wyzerowane, dok艂adne, tj. b艂臋dy ich wskaza艅 w ca艂ym zakresie obci膮偶e艅 nie powinny przekracza膰 warto艣ci granicznych b艂臋d贸w obiegowych, ustawione na sztywnym pod艂o偶u we w艂a艣ciwym po艂o偶eniu; dla wag przeno艣nych po艂o偶enie
to powinno by膰 ustalone wed艂ug wska藕nika poziomu.

WARUNKI W艁A艢CIWEGO STOSOWANIA ODWA呕NIK脫W

Odwa偶niki handlowe dok艂adniejsze (klasy dok艂adno艣ci M1) i zwyczajne (klasy dok艂adno艣ci M2), powinny w czasie u偶ytkowania by膰 zalegalizowane,聽czyste, nieuszkodzone i w艂a艣ciwie przechowywane.聽Przy zg艂oszeniu ich do legalizacji ponownej, nie p贸藕niej ni偶 w ostatnim roku聽wa偶no艣ci dowodu legalizacji poprzedniej.